Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Έρχεται το «Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» μέσω gov.gr

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας – Έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση

Τη δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα για χρήση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη νέα ρύθμιση εξοικονομείται χρόνος και διευκολύνονται οι διοικούμενοι στην έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), που αποτυπώνει τόσο τη φορολογική όσο και την ασφαλιστική ενημερότητα, χωρίς να απαιτείται πλέον να προβαίνουν σε δύο τουλάχιστον ενέργειες, υποβάλλοντας τα σχετικά αιτήματα σε διαφορετικούς φορείς, για την έκδοση δύο πιστοποιητικών. 

Αναλυτικά το άρθρο 18 προβλέπει:

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170) και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ.

2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Πηγή: lawspot.gr