Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του Α12 – Ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Η Αρχή, κατόπιν καταγγελιών και συναφών γνωστοποιήσεων, έλαβε γνώση περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης κακόβουλων τρίτων σε στοιχεία συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η πρόσβαση λάμβανε χώρα μετά από αιτήματα αλλαγής της κάρτας SIM των συνδρομητών και οφειλόταν σε προβλήματα που είχε η διαδικασία ταυτοποίησης των συνδρομητών κατά την υποβολή τέτοιων αιτημάτων, είτε ως αποτέλεσμα ελλιπών μέτρων ασφαλείας είτε μετά από ελαττωματική εφαρμογή των υπαρχόντων μέτρων.

Η Αρχή εκτίμησε το πλήθος των περιστατικών, καθώς και τις ενέργειες του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου να τα αντιμετωπίσει, και επέβαλε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ για τις ανωτέρω παραβιάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3471/2006.

Πλήρες Κείμενο Απόφασης

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Πηγή: lawnet.gr