ΑΠΔΠΧ: Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

[ Αθήνα, 16092022 – Αριθ. Πρωτ.: 2298]

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής αριθ. 2/2022 
/ [ Μονοπρόσωπο όργανο]

Ο Πρόεδρος της Αρχής ως μονοπρόσωπο όργανο κατά τα άρθρα 17 παρ. 1 του ν.

4624/2019 (ΦΕΚ Α ́ 137), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα,
4 παρ. 3 περ. α ́ και 10 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ
Β ́879/25.02.2022) και των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’
και 8 του ν. 4624/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 2 στ ́ του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 (ΓΚΠΔ), εξέτασε την υπόθεση που αναφέρεται κατωτέρω στο ιστορικό της
παρούσας απόφασης.


Η Αρχή έλαβε υπ’ όψιν της τα παρακάτω:


1.
 Επειδή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/9312/03082022 αναφορά/καταγγελία του ο Α
κατέθεσε στην Αρχή έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας του  από την οποία προκύπτει
ότι την  έλαβε στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με μοναδικό αριθμό
συνδρομητή “…” σύντομο γραπτό μήνυμα (
SMS), το οποίο εμφανίζεται πως έχει
αποσταλεί από τον αριθμό “…” και δια του οποίου ο Α προσκαλείτο να επισκεφθεί
ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γινόταν εγκατάσταση κατασκοπευτικού λογισμικού
στην τερματική του συσκευή. Η Αρχή εξετάζει τόσο την εν λόγω αναφορά όσο και
αυτεπάγγελτα την εγκατάσταση λογισμικού σε τερματική συσκευή χρήστη χωρίς
συγκατάθεση και τη σχετιζόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Επειδή κατά την αποστολή και χρήση
 SMS παράγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας
δεδομένα κίνησης και θέσης τα οποία, εφόσον αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο,
αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7
του ΓΚΠΔ και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας για διαφόρους σκοπούς, μεταξύ των 
οποίων και η τήρηση για τους σκοπούς που περιγράφονται στο Κεφ. Α’ του ν.
3917/2011.

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3917/2011 τα τηρούμενα για τους σκοπούς
του νόμου αυτού δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την
ημερομηνία της επικοινωνίας και καταστρέφονται στο τέλος του χρονικού
διαστήματος διατήρησης με αυτοματοποιημένη διαδικασία από τον πάροχο, εκτός
από εκείνα στα οποία έχει αποκτηθεί νομίμως πρόσβαση. Συνεπώς, τα δεδομένα που
έχουν παραχθεί κατά την αποστολή στις  του ανωτέρω σύντομου γραπτού
μηνύματος και τηρούνται για τους σκοπούς του νόμου αυτού πρέπει να
καταστραφούν μετά τις  .

4. Επειδή η Αρχή έχει με βάση το άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ και 8 του ν. 4624/19 σε
συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ την αρμοδιότητα να εκδώσει
αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή για άμεσο ολικό ή μερικό, προσωρινό περιορισμό
της επεξεργασίας.

5. Επειδή η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί
μορφή επεξεργασίας με βάση το άρθρο 4 περ. 2 του ΓΚΠΔ.

6. Επειδή προκειμένου η Αρχή να ασκήσει τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες και να
διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
παρίσταται αναγκαία η διατήρηση και μη διαγραφή των ανωτέρω δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένων κίνησης και δεδομένων θέσης).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Η ΑΡΧΗ

Διατάσσει
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και
COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως αναστείλουν την επεξεργασία της καταστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναφέρονται παραπάνω και έχουν παραχθεί ή καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας κατά την αποστολή του προαναφερθέντος σύντομου γραπτού μηνύματος την , μέχρι εκδόσεως νέας απόφασης της Αρχής.
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πηγή: lawnet.gr