Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Αυτεπάγγελτη ανάκληση αποφάσεων για πολιτική επικοινωνία μετά τις αποφάσεις ΣτΕ (ΑΠΔΠΧ 63/2022)

Με τις υπ’ αριθμ. 1343-1344-1345/2022 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις αποφάσεις 13/2020, 10/2020 και 11/2020, αντίστοιχα, με τις οποίες είχαν επιβληθεί σε υποψήφιους/ες βουλευτές διοικητικά πρόστιμα λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, με τις προσβληθείσες πράξεις «επιβλήθηκε η κύρωση του προστίμου βάσει της ερμηνείας ότι στην κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 επικοινωνία για «κάθε είδους διαφημιστικό σκοπό» περιλαμβάνεται και η πολιτική επικοινωνία που γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω δημοσίων δικτύων. Από τις διατάξεις που παρατέθηκαν ανωτέρω και την ερμηνεία που δόθηκε στις προηγηθείσες σκέψεις 6, 9 και 12 συνάγεται όμως ότι για τον περιορισμό της, αναγκαίας για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, επικοινωνίας του υποψηφίου βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με τους εκλογείς της περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα, απαιτείται ειδική ρύθμιση. Τέτοια ειδική ρύθμιση δεν μπορεί να θεωρηθεί το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, το οποίο εφαρμόσθηκε αποκλειστικά από την προσβαλλόμενη απόφαση της Αρχής και το οποίο ρυθμίζει τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, μεταφέροντας την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 της οδηγίας 2002/58, περί αυτόκλητων κλήσεων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, καθώς στην περιγραφείσα στις ως άνω διατάξεις επικοινωνία δεν εμπίπτει πάντως η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο». Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι «εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ, βάσει των οποίων δύναται να κριθεί η νομιμότητα κάθε επεξεργασίας».

Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να επανεξετάσει αυτεπαγγέλτως και άλλες υποθέσεις επιβολής κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 στο πλαίσιο μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την απόφαση ΑΠΔΠΧ 63/2022 που εξέδωσε, «[σ]τις αποφάσεις της Αρχής με αριθ. 19 του έτους 2019, 12, 14, 17, 19, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58 του έτους 2020, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 19 και 46 του έτους 2021 και 17 και 26 του έτους 2022, έχουν επιβληθεί κυρώσεις για μη ζητηθείσα πολιτική επικοινωνία επί τη βάσει της ως άνω διάταξης του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Λαμβανομένων υπ΄ όψιν των προαναφερόμενων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, συντρέχει νόμιμος λόγος ανακλήσεως των ανωτέρω αποφάσεων της Αρχής, με τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις ερειδόμενες στη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και όχι στις διατάξεις του ΓΚΠΔ που εξακολουθεί να εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της νομιμότητας κάθε επεξεργασίας».

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή ανακάλεσε τις ως άνω τριάντα αποφάσεις.

Πηγή: lawspot.gr