Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4886/2022 για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4886/2022 “Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Σκοπός της οδηγίας είναι η παροχή προς τις αρχές ανταγωνισμού των αναγκαίων εγγυήσεων ανεξαρτησίας και πόρων, καθώς και η παροχή εξουσιών εφαρμογής της νομοθεσίας και επιβολής προστίμων, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε έναν ενιαίο χώρο και με έναν κοινό τρόπο επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, τροποποιείται η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό [ν. 3959/2011 (Α΄ 93)], προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η αποτρεπτική δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), έναντι αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και την προώθηση της προστασίας των διαδικαστικών δικαιωμάτων των μερών.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα επιτρέψουν στην Ε.Α. να καταστεί μία σύγχρονη και αποτελεσματική αρχή ανταγωνισμού της Ε.Ε., να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις νέες ρυθμίσεις ενισχύονται η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και οι αρμοδιότητες της Ε.Α., ειδικά σε τομείς όπου διαπιστώνεται ότι οι στόχοι της χώρας, σε επίπεδο ανταγωνισμού και τιμών, έχουν περιθώριο βελτίωσης. Επίσης, περιλαμβάνονται αναγκαίες ρυθμίσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογίας, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία.  

Δείτε αναλυτικά το Ν. 4886/2022, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: lawspot.gr