Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες και παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης

Κατηγορία Απόφαση

Ημερομηνία 31/12/2021

Αριθμός απόφασης 60

Θεματική ενότητα ?

15. Βιντεοεπιτήρηση

Εφαρμοζόμενες διατάξεις ?

ΓΚΠΔ: Άρθρο 5.2 :

Αρχή της λογοδοσίας ΓΚΠΔ: Άρθρο 35 : Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων

Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αυτεπαγγέλτως την υπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες και παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης κατόπιν και τεσσάρων αναφορών-καταγγελιών οι οποίες υποβλήθηκαν σε αυτή. Η Αρχή διαπίστωσε ότι: α) δεν προκύπτει ότι πριν από την έκδοση της απόφασης για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες του Δήμου είχε ζητηθεί η γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών συλλόγων, όπου υπάρχουν και β) ο Δήμος Παλλήνης παρέλειψε να εκπονήσει, ως όφειλε, την προβλεπόμενη στο άρθρο 35 παρ. 1 ΓΚΠΔ μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), προτού εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία σύστημα βιντεοεπιτήρησης στις παιδικές χαρές της αρμοδιότητάς του. Η Αρχή έδωσε εντολή στον Δήμο Παλλήνης να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, με βάση όσα εκτίθενται στις σκέψεις της εν λόγω απόφασης, εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της στον Δήμο και επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει την υπόθεση στο σύνολό της μετά την πάροδο του τριμήνου. Ακόμα, απηύθυνε προειδοποίηση στον Δήμο Παλλήνης ότι η σκοπούμενη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες χωρίς τη διενέργεια ΕΑΠΔ παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Πηγή: dpa.gr