ΕΕ: Αναβάθμιση και Ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας

Προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις διαπραγματευτικές εντολές του σχετικά με την πρόταση για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας και την πρόταση για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας των κοινών ομάδων έρευνας.

Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται στις διαρκείς προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί για τους εισαγγελείς και τους δικαστές η ανταλλαγή πληροφοριών και η προσαγωγή στη δικαιοσύνη του αυξανόμενου αριθμού εγκληματιών και τρομοκρατών που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ανταλλαγή πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Eurojust πληροφορίες για υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία, μέσω διαφόρων διαύλων. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρίζονται στη συνέχεια στο ευρωπαϊκό δικαστικό αντιτρομοκρατικό μητρώο, ένα τεχνικά παρωχημένο σύστημα που δεν επιτρέπει τη σωστή διασταύρωση των πληροφοριών.

Στόχος της πρότασης είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και δοθεί στην Eurojust ισχυρότερος και πιο προορατικός ρόλος στην υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Eurojust πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες που αφορούν τρομοκρατικά εγκλήματα αμέσως μόλις οι υποθέσεις αυτές παραπεμφθούν στις δικαστικές αρχές. Με την πρόταση:

  • δημιουργείται σύγχρονο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που αποθηκεύει πληροφορίες και επιτρέπει τη διασταύρωσή τους
  • παρέχεται στην Eurojust η δυνατότητα βελτίωσης του εντοπισμού δεσμών μεταξύ διακρατικών ερευνών και διώξεων στον τομέα της τρομοκρατίας, και προληπτικής ενημέρωσης των κρατών μελών για τους δεσμούς που έχουν εντοπιστεί
  • δημιουργείται ασφαλής δίαυλος ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της Eurojust
  • απλουστεύεται η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με τους εισαγγελείς-συνδέσμους που είναι αποσπασμένοι στην Eurojust να αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων

Πλατφόρμα συνεργασίας των κοινών ομάδων έρευνας

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν να εγκρίνουν γενική προσέγγιση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ). Πρόκειται για ομάδες που δημιουργούνται για συγκεκριμένες ποινικές έρευνες, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Συστήνονται από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών, με δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, για την από κοινού διαχείριση διασυνοριακών ερευνών. Το πλαίσιο για τις ΚΟΕ επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ανταλλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία απευθείας, χωρίς να απαιτείται να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα διευκολύνει τον καθημερινό συντονισμό και τη διαχείριση των ΚΟΕ και θα εξασφαλίζει την ανταλλαγή και προσωρινή αποθήκευση επιχειρησιακών πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και την ασφαλή επικοινωνία και την ιχνηλασιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα πληροφοριών και σύνδεση μεταξύ αυτού του συστήματος και των σχετικών εργαλείων ΤΠ που χρησιμοποιούν οι ΚΟΕ. Η χρήση της πλατφόρμας θα παραμείνει προαιρετική, παρότι συνιστάται ιδιαιτέρως.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία της πλατφόρμας θα ανατεθεί στον eu-LISA, τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουν μόλις εκείνο εγκρίνει τη θέση του.

Πηγή: lawnet.gr