Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, ηλεκτρονική λύση συμφώνου συμβίωσης και αποδοχή όλων των εγγράφων που εκδίδονται μέσω gov από τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, στο Κεφάλαιο Γ’ του νομοσχεδίου, υπό τον τίτλο «Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας ηλεκτρονικά μέσω gov.gr (άρθρο 22 νομοσχεδίου), η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης και με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 23), καθώς και η επέκταση της ισχύος των εγγράφων που εκδίδονται μέσω gov.gr στα δικαστήρια όλων των βαθμών και στις εισαγγελίες της χώρας (άρθρο 25).

Ειδικότερα, με το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, εξοικονομείται χρόνος και διευκολύνονται οι διοικούμενοι στην ηλεκτρονική έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού, που αποτυπώνει τόσο τη φορολογική όσο και την ασφαλιστική ενημερότητα, χωρίς να απαιτείται πλέον να προβαίνουν σε δύο τουλάχιστον ενέργειες, υποβάλλοντας τα σχετικά αιτήματα σε διαφορετικούς φορείς, για την έκδοση δύο πιστοποιητικών.

Περαιτέρω, με το άρθρο 23 προβλέπεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης και με ηλεκτρονικά μέσα και, συγκεκριμένα, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης των μερών, κατ’ αντιστοιχία με τη σχετική διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο.

Με το άρθρο 24 του νομοσχεδίου εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κοινή απόφασή τους, να ορίσουν τα ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της ψηφιακής διαδικασίας λύσης του συμφώνου συμβίωσης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ενιαία και ομοιόμορφη ρύθμιση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ισχύει και για το συναινετικό διαζύγιο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι – συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης και να διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες με τους αντίστοιχους έγγαμους, που επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους.

Τέλος, με το άρθρο 25 επεκτείνεται η ισχύς των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και φέρουν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στα δικαστήρια όλων των βαθμών και στις εισαγγελίες της χώρας, από τα οποία γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ως άνω έγγραφα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τα έγγραφα αυτά, τα οποία διαθέτουν αυξημένες προδιαγραφές γνησιότητας και εγκυρότητας, γίνονται αποδεκτά στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, χωρίς άλλη διατύπωση ή περαιτέρω επικύρωση.

Πηγή: lawspot.gr