Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Εξέταση καταγγελίας από την ΑΠΔΠΧ και παράλληλη άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ 561/2022)

Καμία διάταξη του Κανονισμού 2016/679 δεν προβλέπει την δυνατότητα της εποπτικής αρχής να αρνηθεί την άσκηση των διορθωτικών αρμοδιοτήτων της, λόγω παράλληλης άσκησης αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τις ίδιες παραβάσεις.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εποπτική αρχή, δεν δύναται νομίμως να αρνηθεί την άσκηση της αρμοδιότητάς της να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τον λόγο ότι εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αγωγή του ιδίου φυσικού προσώπου κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, που στηρίζεται στην ίδια παράβαση (ΣτΕ 561/2022).

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε πως η εποπτική αρχή οφείλει να ασκεί τις εξουσίες της προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των, σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κανόνων του δικαίου της Ένωσης.

Όπως επεσήμανε το δικαστήριο, καμία διάταξη του Κανονισμού 2016/679 δεν προβλέπει την δυνατότητα της εποπτικής αρχής να αρνηθεί την άσκηση των διορθωτικών αρμοδιοτήτων της για τον ανωτέρω λόγο ενώ, αντιθέτως, όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ή και απόρριψης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος λόγω αναρμοδιότητας υπό τις οριζόμενες στον Κανονισμό προϋποθέσεις. Η αντίθετη εκδοχή δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου.

Περαιτέρω, έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, κάνοντας δεκτό ότι δεν καταλείπεται καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την ως άνω δοθείσα έννοια των κρίσιμων διατάξεων του Ενωσιακού Δικαίου και ότι, λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών διαφορών της κρινόμενης και της εκκρεμούς ενώπιον του ΔΕΕ C-132/21 υπόθεσης, η οποία δεν δεσμεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση ΔΕΕ της 6.10.2021, C-561/19, Consorzio Italian Management).

Πηγή: lawspot.gr