Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Η λειτουργία της υπηρεσίας myPhoto στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου τομέα

Αριθμ. 34933 ΕΞ 2022 
Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

1. Αντικείμενο της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, που ρυθμίζεται με την παρούσα, είναι η μεταφόρτωση, η διαχείριση και η αποθήκευση των εξής στοιχείων: α) των ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση myphoto.gov.gr.

2. Αποκλειστικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας του ενδιαφερόμενου ή η υπογραφή του για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισηςτης ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Πηγή: lawnet.gr