Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών στο gov.gr – Ποιες υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την τήρηση θυρίδων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες.

2. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/ χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

3. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών παρέχεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4727/2020.

Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων

1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

2. Οι θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,

β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,

γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,

δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,

ε) οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (email, sms, κ.ά.),

στ) για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης όπως: – Ανάθεση – Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο – Κατάσταση αίτησης – Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης – Αναζήτηση – Ιστορικό υποθέσεων – Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων – Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη – Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.

3. Στην ΕΨΠ δύναται να δημιουργούνται για το Υπουργείο Εξωτερικών περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της (ενδεικτικά πρεσβείες, προξενεία κ.ά.). Η ορισθείσα ως ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτό και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Πηγή: lawspot.gr