Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων (GDPR) και υπηρεσίες Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι λέξεις άγνωστές για την μέση Ελληνική επιχείρηση, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και έλλειψης ανάδειξης του σκοπού και της σημαντικότητας του εν λόγω Κανονισμού.

Ως πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) εγώ και η ομάδα μου παρέχουμε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την συμμόρφωση της εταιρείας σας με τις απαιτήσεις του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και του εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019. Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη των απαραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας, με βάση τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ISO 27001, ISO 27002 κτλ) και σύμφωνα με τις Οδηγίες / Κατευθυντήριες γραμμές / Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), εποπτεύοντας σε μηνιαία βάση τις διαδικασίες της εταιρίες σας και την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) σε αυτές.