Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ως γνωστόν, ο Ν. 4996/2022 (άρ. 31 επ.) αντικατέστησε το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίου δανεισμού των πνευματικών δημιουργών και των συγγενικών δικαιωμάτων με δικαίωμα εύλογης αμοιβής, ως αντιστάθμισμα του δημόσιου δανεισμού χωρίς την άδεια του δικαιούχου.

Με το άρθρο 67 του Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 91/13-4-2023) ανετράπη μερικώς το καθεστώς που εισήγαγε ο Ν. 4996/2022 αναφορικά με τον δανεισμό υλικών φορέων που ενσωματώνουν οπτικοακουστικά έργα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

Βάσει των τροποποιημένων διατάξεων των άρθρων 3§1 περ. ε’, 5Α§1 εδ. α’, 47§2 περ. γ) και 48§1 περ. στ) Ν. 2121/1993, το δικαίωμα δημοσίου επαναπέκτησε τον αποκλειστικό του χαρακτήρα και έτσι, πλέον, αναγνωρίζεται στους δημιουργούς οπτικοακουστικών έργων, στους παραγωγούς υλικών φορέων ήχου και εικόνας και στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το δικαίωμα να επιτρέπουν και να απαγορεύουν το δημόσιο δανεισμό υλικών φορέων που ενσωματώνουν οπτικοακουστικά έργα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές τους.

Νέο άρθρο 3§1 περ. ε) Ν. 2121/1993:


ε) Την εκμίσθωση, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Το δικαίωμα αυτό δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Ως «εκμίσθωση» νοείται η διάθεση προς χρήση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος. Επιπλέον, οι δημιουργοί οπτικοακουστικών έργων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τον δημόσιο δανεισμό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5Α, του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων των έργων.

Νέο άρθρο 5Α§1 εδ. α’ Ν. 2121/1993:


1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 6, επιτρέπεται ο δημόσιος δανεισμός νομίμως δημοσιευμένων έργων σε ανοικτούς στο κοινό νόμιμους κατόχους των υλικών φορέων τους, ιδίως βιβλιοθήκες και δισκοθήκες, εξαιρουμένων φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν οπτικοακουστικά έργα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

Νέο άρθρο 47§2 περ. γ) Ν. 2121/1993:


γ) την εκμίσθωση ή τον δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων.

Νέο άρθρο 48§1 περ. στ) Ν. 2121/1993:


στ) την εκμίσθωση και τον δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του ως άνω υλικού φορέα.

Πηγή: iprights.gr