Οδηγός Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (δημόσια διαβούλευση)

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Οδηγός Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο Οδηγός Προσβασιμότητας αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης κατάρτισης ενός πλήρους, δομημένου και συνοπτικού εγχειριδίου, για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής προσβασιμότητας, την ανάλυση των αρχών της και τους τρόπους επίτευξης του βέλτιστου βαθμού προσβασιμότητας στους ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, για την αποδοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σύνοψη του Οδηγού:

Η προσβασιμότητα στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, πολιτική, κοινωνική και ηθική προτεραιότητα. Κατ΄ αντιστοιχία, η ψηφιακή προσβασιμότητα επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο. Η ταχεία ανάπτυξη των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου και των φορητών συσκευών καθιστά, πλέον, την ψηφιακή προσβασιμότητα αδήριτη ανάγκη.

Προς ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Ακολούθως, θεσπίστηκε ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) Κεφάλαιο Η΄ (Ψηφιακή Προσβασιμότητα ενσωματώνοντας την ως άνω Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία, άρθρα 36 έως 47).

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων τους, στους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου και σε όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρονται για θέματα προσβασιμότητας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα τους.

Ο οδηγός αυτός αναμένεται να αποτελέσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο, για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής προσβασιμότητας, την ανάλυση των αρχών της και τους τρόπους επίτευξης του βέλτιστου βαθμού προσβασιμότητας στους ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την αποδοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρχικά, ορίζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την προσβασιμότητα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο ευρωπαϊκό και εθνικό σύστημα σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών. Στη συνέχεια με βάση το ισχύον πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) «Accessibility requirements for ICT products and services», περιγράφονται οι αρχές, οι οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας όπως αυτά αναφέρονται στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Ακολούθως, παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή απλουστευμένων ελέγχων, τη δυνατότητα χρήσης συνδυασμένης εμπειρογνωμοσύνης και τη συμμετοχή χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Τέλος, στην ενότητα Δήλωση Προσβασιμότητας, παρατίθενται το γενικό πλαίσιο κατάρτισης της, οι οδηγίες συμπλήρωσής της και παρέχεται υπόδειγμα αυτής.

Καταληκτικά, ο οδηγός συμπληρωματικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο της προσβασιμότητας, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση της αρχής του καθολικού σχεδιασμού σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη 19η Απριλίου 2023 και ώρα 22:00, καλείται να συμμετέχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α.), καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του Οδηγού.

Πηγή: lawspot.gr