Ο ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται στις ψεύτικες κάμερες CCTV, αλλά απαιτείται απόδειξη αγοράς και τεκμηρίωση

Ειδικότερα, η Αρχή παρείχε πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι επεξεργασίας όταν χρησιμοποιούν ψεύτικες κάμερες CCTV για την πρόληψη κλοπών ή για παρόμοιους σκοπούς.

Η Αρχή ξεκινά με μια αναφορά στο άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ, το οποίο ορίζει, ότι το βάρος της απόδειξης σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι το υποκείμενο των δεδομένων ή η Αρχη.

Η Αρχή εφαρμόζει τη διάταξη αυτή και στις ψεύτικες κάμερες, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να διατηρούν τις αποδείξεις αγοράς της ψεύτικης κάμερας, ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν στην αρχή τη φύση της κάμερας.

Επίσης, η τεκμηρίωση από το εργοστάσιο κατασκευής, τα τεχνικά δεδομένα ή οι κοντινές λήψεις της κάμερας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί ότι η κάμερα είναι ψεύτικη.

Η Αρχή αναφέρει περαιτέρω, ότι εάν δεν προσκομιστεί τεκμηρίωση, θα υποθέσει ότι η κάμερα είναι λειτουργική και θα ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να παράσχει πρόσβαση σε αυτήν.

Τέλος, η ΑΠΔΠΧ υπενθυμίζει, ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να καταθέσουν αγωγές ακόμη και λόγω των ψεύτικων καμερών, λόγω της ψυχολογικής πίεσης που υφίστανται εξαιτίας της παρακολούθησης, χωρίς να βασίζονται στο δίκαιο προστασίας δεδομένων.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη γερμανική γλώσσα.

Πηγή: lawspot.gr