Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

«Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ

Αριθμ. 9932 ΕΞ. 2022
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε φορείς του
Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

[ Αριθμ. 9932 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Β’ 1255/17-03-2022 ]

Πηγή: lawnet.gr