Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Πράσινο φως σε αντιπροσωπευτικές αγωγές για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από ενώσεις καταναλωτών δίνει ο Γεν. Εισαγγελέας του ΔΕΕ

Όλα τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε οργανώσεις υπεράσπισης των συμφερόντων των καταναλωτών να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές έναντι παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τις προτάσεις του σε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση αναφορικά με τη δυνατότητα των οργανώσεων υπεράσπισης των συμφερόντων καταναλωτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξέδωσε ο Γεν. Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Richard de la Tour.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ( C-319/20 Facebook Ireland), στην Γερμανία, η ομοσπονδιακή ένωση των συνδέσμων και των ενώσεων καταναλωτών προσάπτει στην Facebook Ireland ότι έχει παραβιάσει, στο πλαίσιο της διάθεσης, εντός του « App-Zentrum » (κέντρου εφαρμογών) της πλατφόρμας, δωρεάν παιχνιδιών που παρέχονται από τρίτους, τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της καταπολέμησης του αθέμιτου ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Η ομοσπονδιακή ένωση άσκησε αγωγή παράλειψης κατά της Facebook Ireland ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό δικαστήριο, Γερμανία), η Facebook Ireland δεν παρείχε στους χρήστες (με τρόπο ακριβή, διαυγή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο, με σαφείς και απλούς όρους) τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και με τον αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, κατά το δικαστήριο αυτό, η Facebook Ireland παρέβη τον Γενικό Κανονισμό  Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ωστόσο, το Bundesgerichtshof έχει αμφιβολίες ως προς το παραδεκτό της προσφυγής που άσκησε η ομοσπονδιακή ένωση.

Ειδικότερα, διερωτάται εάν μια ένωση υπεράσπισης των συμφερόντων των καταναλωτών, όπως η ομοσπονδιακή ένωση, ακόμη και μετά την θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, διαθέτει την εξουσία να ασκεί αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, κατά παραβιάσεων του κανονισμού αυτού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσβολής συγκεκριμένων δικαιωμάτων μεμονωμένων ενδιαφερομένων ή σχετικής εντολής. Θεωρεί, μεταξύ άλλων, ότι θα μπορούσε να συναχθεί, από το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ παρέχει στις εποπτικές αρχές ευρείες εξουσίες όσον αφορά την εποπτεία, την έρευνα και τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ότι εναπόκειται κυρίως σε αυτές τις αρχές να παρακολουθούν την εφαρμογή του κανονισμού.

Το Bundesgerichtshof ζήτησε, ως εκ τούτου, από το Δικαστήριο την ερμηνεία του ΓΚΠΔ.

Kατά τον γενικό εισαγγελέα Richard de la Tour, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε οργανώσεις υπεράσπισης των συμφερόντων των καταναλωτών να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές έναντι παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι αγωγές πρέπει να στηρίζονται στην παραβίαση δικαιωμάτων των οικείων προσώπων που τους απονέμει άμεσα ο ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με τον Γεν. Εισαγγελεά, αυτή είναι πράγματι η περίπτωση και στην περίπτωση της αγωγής που άσκησε η γερματνική ένωση κατά τη Facebook Ireland.

Ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι ο ΓΚΠΔ δεν αποκλείει εθνικές διατάξεις που εξουσιοδοτούν μια ένωση προστασίας των καταναλωτών να ασκήσει προσφυγή προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που παρέχει ο εν λόγω κανονισμός με μέσα που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών ή στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Αυτοί οι κανόνες μπορεί να περιέχουν διατάξεις παρόμοιες με εκείνες που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Κατά συνέπεια, η παράβαση κανόνα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να συνεπάγεται ταυτόχρονα παραβίαση κανόνων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών από ενώσεις ταιριάζει ιδιαίτερα στον στόχο του ΓΚΠΔ για την καθιέρωση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: lawspot.gr