Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προστασία Καταναλωτών: Η Ελλάδα ενσωματώνει την Οδηγία 2019/2161

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών»

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί:

Α. προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και

Β. τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων ιδίως μέσω:

(α) της ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών,

(β) της επιβολής πρόσθετων υποχρεώσεων στις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες),

(γ) της διασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες,

(δ) της ενίσχυσης της εφαρμογής της νομοθεσίας και της επιβολής κυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 και θα ολοκληρωθεί την 14η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μμ.

Πηγή: lawspot.gr