Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προσωπικά δεδομένα: Η εξαίρεση της οικιακής ή προσωπικής δραστηριότητας

Ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο αναφορικά με την εξαίρεση της οικιακής ή προσωπικής δραστηριότητας στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, δημοσίευσε ο δικηγόρος Δημήτρης Βέρρας.

Η τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου περιλαμβάνει εκτενείς και αναλυτικές αναφορές στην εξαίρεση της οικιακής δραστηριότητας, όπως αυτή έχει προβλεφθεί νομοθετικά, έχει ερμηνευτεί και έχει κριθεί δικαστικά στην εθνική και την ενωσιακή έννομη τάξη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας.

Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 18 του ΓΚΠΔ, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Οι προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλληλογραφία και την τήρηση αρχείου διευθύνσεων ή την κοινωνική δικτύωση και την επιγραμμική δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.

Πηγή: lawspot.gr