Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Ορισμός ειδικού τμήματος για υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ενέργειας

Ο νέος Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προβλέπει τον ορισμό της Θ’ Σύνθεσης του Πρώτου Τμήματος (Ενοχικού Δικαίου) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως ειδικού τμήματος, για να δικάζει, κατά την τακτική διαδικασία και κατ΄ αποκλειστικότητα, διαφορές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητά του και αφορούν το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρ. 10 του παραπάνω Κανονισμού).

Τα ένδικα βοηθήματα και τα αντίστοιχα ένδικα μέσα, που υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και έχουν ως αντικείμενο αυτές τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών, εκδικάζονται αποκλειστικά από τους Δικαστές που συγκροτούν τη Θ΄ Σύνθεση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (άρ. 11 του παραπάνω Κανονισμού).

Ο Κανονισμός αυτός, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, άρχισε να ισχύει από το χρόνο της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 04-07-2022, όταν και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η με αριθ. 16/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) (ΦΕΚ Β’ 3435/04.07.2022).

Η δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων με τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προβλέπεται στο άρθρο 359 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127/29.06.2020) και με τη σύσταση ειδικού τμήματος τροποποιείται η αρμοδιότητα των δικαστηρίων στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Λάρισας (άρθρο 359 παρ. 2 του ν. 4700/2020).

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με την Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που επήλθε με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

Πηγή: .lawspot.gr