Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η ΕΕ να βελτιώσει τη ανταγωνιστική της θέση στον τομέα της ΤΝ; Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέα δέσμη μέτρων για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ΤΝ στη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου.

Μετά από 18 μήνες έρευνας, η τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στη ψηφιακή εποχή (AIDA) προτείνει την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την ΤΝ, μια ολιστική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση που να αναδεικνύει τους βασικούς στόχους και αξίες σχετικά με την ΤΝ και συνεχίζει τις νομοθετικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα.

Η ΕΕ έχει μείνει πίσω στην ανάπτυξη, την έρευνα και τις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες αξιοποίησης του δυναμικού της. Σύμφωνα με την έκθεση, η ΤΝ παίζει κρίσιμο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ και θα έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και την καθημερινότητά μας.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ΤΝ στον τομέα της πράσινης μετάβασης, της υγείας, της βιομηχανίας, της δημόσιας διακυβέρνησης και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η έκθεση καλεί την ΕΕ να δράσει άμεσα για να θέσει σαφή πρότυπα που να στηρίζονται στις αξίες της ΕΕ. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν τα τεχνολογικά πρότυπα αλλού, συχνά από μη δημοκρατικούς δρώντες, προειδοποιεί.

Τι προτείνει το ΕΚ;

Ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον, που θα θεσπιστεί με δυναμική νομοθέτηση και σύγχρονη διακυβέρνηση, καθώς τα υφιστάμενα κανονιστικά πλαίσια, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, είναι υπερβολικά κατακερματισμένα, περίπλοκα και δεν παρέχουν ασφάλεια δικαίου. Συνεπώς, μόνο οι εφαρμογές ΤΝ υψηλού κινδύνου πρέπει να ρυθμίζονται αυστηρά ούτως ώστε να υπάρχει περιθώριο για καινοτομία και να αποφευχθεί η κανονιστική επιβάρυνση.

Δεδομένης της εξάρτησης της ΤΝ από υψηλής ποιότητας δεδομένα, η έκθεση θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση και επέκταση της κοινοχρησίας δεδομένων στην ΕΕ. Η πρόοδος σε τομείς όπως η ΤΝ απαιτεί πολύ μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης και εναρμόνισης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να προωθηθούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές και η καινοτομία.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, οπτικών ινών και δικτύων 5G, ενώ οι βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η κβαντική υπολογιστική, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ΤΝ ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τις αξιοποιούν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην τεχνολογία, την τόνωση της καινοτομίας και την αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων, υπογραμμίζει η έκθεση.

Η στρατηγική της ΕΕ δεν θα πρέπει να παραβλέπει τις στρατιωτικές πτυχές και τις πτυχές ασφάλειας της ΤΝ: η διεθνής συνεργασία με ομονοούντες εταίρους καλείται να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ταυτόχρονα να οικοδομηθεί συνεργασία για την ελαχιστοποίηση των νέων τεχνολογικών απειλών.

Πηγή: lawnet.gr