Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Το Συμβούλιο θεσπίζει νομοθεσία της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

Το Συμβούλιο εξέδωσε Κανονισμό και Οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αφορούν ψηφιακά δεδομένα, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα και δεδομένα κίνησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την απόκτηση αυτών των αποδεικτικών στοιχείων από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές.

Ευρωπαϊκές εντολές υποβολής και διατήρησης στοιχείων

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι δικαστικές αρχές θα μπορούν να ζητούν απευθείας ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία από παρόχους υπηρεσιών —όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης— που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν εντός 10 ημερών ή εντός 8 ωρών σε επείγουσες περιπτώσεις.

Με την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων, οι δικαστικές αρχές μπορούν να εμποδίσουν αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών να διαγράψουν δεδομένα. Έτσι οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ορισθείσα εγκατάσταση και νόμιμος εκπρόσωπος

Οι πάροχοι υπηρεσιών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο ή μια εγκατάσταση όπου οι δικαστικές αρχές μπορούν να αποστέλλουν τις εντολές τους σχετικά με ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ρόλος τους θα είναι η παραλαβή των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής και διατήρησης στοιχείων, η συμμόρφωση με αυτές και η εκτέλεσή τους. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στην ΕΕ.

Τόσο η ορισθείσα εγκατάσταση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος όσο και ο ίδιος ο πάροχος υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι εάν δεν συμμορφωθούν με τις εντολές. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κυρώσεων για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ιστορικό

Μέχρι σήμερα, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή παρόχων υπηρεσιών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος ήταν διαδικασία χρονοβόρα και περίπλοκη. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών σε διακομιστές που μπορεί να βρίσκονται σε διάφορες χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, γεγονός που έχει καταστήσει πολύ δυσχερέστερη για τις δικαστικές αρχές τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Διασυνοριακό αίτημα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλεται σε πάνω από το 50 % του συνόλου των ποινικών ερευνών.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές υποβολής και διατήρησης στοιχείων είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του σε όλα τα κράτη μέλη και θα αρχίσει να ισχύει 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του. Η οδηγία σχετικά με τον ορισμό εγκαταστάσεων και νόμιμων εκπροσώπων πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος της (ώστε να διασφαλισθεί ότι θα έχουν ορισθεί νόμιμοι εκπρόσωποι κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού).

Πηγή: lawnet.gr