Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Το σύστημα τηλεδιάσκεψης του Δικαστηρίου της ΕΕ συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διαπίστωσε ότι η χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης cloud από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελεί σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, σε απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου 2023, ο ΕΕΠΔ διαπιστώνει ότι η χρήση της τηλεδιάσκεψης Cisco Webex και των συναφών υπηρεσιών από το Δικαστήριο της ΕΕ πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων βάσει του κανονισμού 2018/1725 που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες και τους φορείς της ΕΕ.

Ο Wojciech Wiewiórowski, ΕΕΠΔ, δήλωσε: “Τα θεσμικά όργανα, οι φορείς, τα γραφεία και οι οργανισμοί της ΕΕ κατά την καθημερινή τους εργασία πρέπει να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και ιδίως τους κανόνες προστασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιούν εργαλεία τηλεδιάσκεψης. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλαβε ηγετικό ρόλο για να επιτύχει σημαντικές αλλαγές από τη Cisco- ελπίζουμε ότι το επίτευγμα αυτό μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ.”

Ο ΕΕΠΔ εξέδωσε την απόφαση αυτή βάσει της αναθεωρημένης συμφωνίας μεταξύ του Συνεδρίου και της Cisco, η οποία διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων γίνεται μόνο στην ΕΕ/ΕΟΧ.

Είναι σημαντικό ότι ο ΕΕΠΔ χαιρετίζει τη συμπερίληψη από το Συνέδριο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

Ο ΕΕΠΔ ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες δεσμεύσεις των θεσμικών οργάνων, φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ να τηρούν τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος.

Ένας από τους τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου είναι η διενέργεια ενδελεχών αξιολογήσεων και αναλύσεων τυχόν δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται με νόμους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που ενδέχεται να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.

Τους επόμενους μήνες, ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να εργαστεί περαιτέρω επί του θέματος αυτού με τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων των θεσμικών οργάνων, φορέων, γραφείων και οργανισμών της ΕΕ, παρέχοντας σχετικές συμβουλές και καθοδήγηση ως εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων τους.

Πηγή: lawspot.gr