Τροπολογία Υπ.Δικαιοσύνης: Προσκόμιση ηλεκτρονικών εγγράφων στην πολιτική δίκη

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στην τακτική διαδικασία, στις μικροδιαφορές, στα ένδικα μέσα και στις ανακοπές.

Προς τούτο, τροποποιούνται τα άρθρα 237 παρ.9, 469 παρ.1 και 495 του ΚΠολΔ.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζουν το ζήτημα του όγκου και του αριθμού των διαδικαστικών και λοιπών εγγράφων της πολιτικής δίκης. Ειδικότερα, σε πολλές υποθέσεις ο όγκος των προσαγόμενων εγγράφων σε συνδυασμό με τον αυξημένο πολλές φορές αριθμό των διαδίκων, δημιουργεί δυσχέρειες κατά την επεξεργασία του φακέλου της δικογραφίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο χρόνος έκδοσης απόφασης. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού και του όγκου των διαδικαστικών εγγράφων της πολιτικής δίκης, ιδίως στους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς, η διαχείρισή τους απαιτεί δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα και επιδρά στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, γεγονός που οδηγεί καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης.

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω προσκόμιση εγγράφων είναι απρόθεσμη.

Πρόκειται, δηλαδή, για ατελή δικονομική διάταξη που δεν επιφέρει κύρωση, όπως απαράδεκτο προσκόμισης κ.λπ. Είναι επιβοηθητικής φύσεως και τα εν λόγω έγγραφα προσκομίζονται είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παράδοση σε υλικό ψηφιακό φορέα.

Αναλυτικά οι διάταξεις:

Άρθρο 1

Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στην τακτική διαδικασία -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 237 ΚΠολΔ

Στην παρ. 9 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ 503/1985, (Α’ 182)] προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων ή των διαδίκων ή τη διενέργεια της αυτοψίας ή της πραγματογνωμοσύνης οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν μόνο σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Μετά το πέρας της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ή επί πολυμελούς συνθέσεως ο Εισηγητής δύνανται να ζητούν από τους διαδίκους να προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο του δικογράφου της αγωγής, των προτάσεων και της προσθήκης.».

Άρθρο 2

Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στις μικροδιαφορές -Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου 469 ΚΠολΔ

Στην παρ. 1 του άρθρου 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται τέταρτο εδάφιο και παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά την ορισμένη δικάσιμο η υπόθεση συζητείται με την παρουσία των διαδίκων. Αν αυτοί συμφωνούν, μπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 242. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 237, το άρθρο 260, η παρ. 3 του άρθρου 271, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 272 και το άρθρο 501 εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά το πέρας τηςε συζήτησης ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να ζητεί από τους διαδίκους να προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο του δικογράφου της αγωγής, του υπομνήματος καιτης προσθήκης.».

Άρθρο 3

Προσκόμιση εγγράφων ηλεκτρονική μορφή στα ένδικα μέσα και στις ανακοπές  – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 495 ΚΠολΔ

Στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 237, περί προσκόμισης εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, εφαρμόζεται αναλόγως και για τα ένδικα μέσα και τις ανακοπές του παρόντος κεφαλαίου.»

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο hellenicparliament.gr.

Πηγή: lawspot.gr