Υπάρχει δικαίωμα διαγραφής από μητρώα της Εκκλησίας;

Μπορεί ένας πολίτης, που δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί μέλος της Εκκλησίας, να ζητήσει τη διαγραφή του από τα αρχεία βαπτίσεων, ασκώντας το δικαίωμα διαγραφής του άρθρου 17 ΓΚΠΔ;

Η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας απαντά αρνητικά: Τα δεδομένα των εκκλησιαστικών αρχείων δεν διαγράφονται ποτέ.

Η απόφαση της ιρλανδικής αρχής (DPC) εκδόθηκε μετά από σειρά καταγγελιών πολιτών για την άρνηση του Αρχιεπισκόπου του Δουβλίνου να διαγράψει την καταχώρισή τους σε εκκλησιαστικά μητρώα (συμπεριλαμβανομένων των μητρώων βαπτίσεων και γάμου) που τηρούνται στα οικεία αρχεία της Αρχιεπισκοπής.

Η DPC διεξήγαγε έρευνα και εξέδωσε την 183 (!) σελίδων απόφασή της, σύμφωνα με την οποία:

• Ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί νομίμως να επικαλεστεί το έννομο συμφέρον του άρθρου 6 παρ.1στ’ ΓΚΠΔ ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο βαπτίσεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί πλέον να συνδέεται με την Καθολική Εκκλησία,

• Με την επιφύλαξη εγγυήσεων, έναντι των συμφερόντων του Αρχιεπισκόπου για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα Μητρώα Βαπτίσεων δεν υπερισχύουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

• Ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να επικαλεστεί τη νομική βάση του άρθρου 9 παρ.2δ’ ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των δεδομένων ειδικής κατηγορίας των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο Αρχιεπίσκοπος, κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που περιέχονται στα Μητρώα Βαπτίσεων, εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για την εν λόγω επεξεργασία, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παρ.2δ’ ΓΚΠΔ,

• Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα Μητρώα Βαπτίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

• Ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 12 παρ.3 και 4 ΓΚΠΔ, προκειμένου να διευκολύνει τα αιτήματα σε σχέση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ,

• Τα υποκείμενα των δεδομένων που δεν θεωρούν πλέον τους εαυτούς τους μέλη της Καθολικής Εκκλησίας δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα μητρώα βαπτίσεων, καθώς κανένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ.1 ΓΚΠΔ (μεταξύ των οποίων και η εναντίωση στην επεξεργασία) δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής.

• Σε περιπτώσεις όπου ένα υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί πλέον να είναι μέλος της Καθολικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να προσθέσει μια συμπληρωματική δήλωση στην καταχώριση του Μητρώου Βαπτίσεων, η οποία θα αναφέρει: “Δεν επιθυμεί πλέον να αναγνωρίζεται ως Ρωμαιοκαθολικός”.

Η ενημέρωση της ιρλανδικής αρχής είναι διαθέσιμη εδώ.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: Lawspot.gr