Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Υποχρεωτικά αποδεκτά και από τα δικαστήρια τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω gov.gr (Σχέδιο Νόμου)

Eπεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής των εγγράφων που εκδίδονται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε δικαστήρια και εισαγγελίες, χωρίς άλλη διατύπωση ή περαιτέρω επικύρωση

Την επέκταση της ισχύος των εγγράφων που εκδίδονται μέσω gov.gr nπροβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η ισχύς των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και φέρουν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, στα δικαστήρια όλων των βαθμών και στις εισαγγελίες της χώρας, από τα οποία γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ως άνω έγγραφα

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής των εγγράφων που εκδίδονται, πρωτογενώς, από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και τα οποία διαθέτουν αυξημένες προδιαγραφές γνησιότητας και εγκυρότητας, και στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, χωρίς άλλη διατύπωση ή περαιτέρω επικύρωση

Αναλυτικά το άρθρο 21 προβλέπει:

Άρθρο 21 – Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 ν. 4727/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.»

Πηγή: lawspot.gr