Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Χορήγηση αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή pdf από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Διαδικασία εφαρμογής της υπ.αριθμ. 204/08-05-2020 πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνων

1. Οι αρμόδιες Γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν σαρώσει σημαντικό αριθμό αποφάσεων, σε μορφή αρχείου «pdf», οι οποίες, ως επί το πλείστον, δημοσιεύθηκαν μετά την 13/3/2020. Οι αποφάσεις αποτελούν απλά ηλεκτρονικά αντίγραφα του έγχαρτου πρωτοτύπου που τηρείται στο φάκελο έκαστης υπόθεσης, ήτοι φέρουν την Δικαστών και του Γραμματέα Έδρας.

2. Εν συνεχεία θα τίθεται από τον αρμόδιο και εντεταλμένο γραμματέα θεώρηση του ηλεκτρονικού απλού αντιγράφου με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή την προσθήκη της σχετικής διατύπωσης που απαιτείται να αναφέρεται στο σώμα του ηλεκτρονικού εγγράφου, ώστε πλέον αυτό να καθίσταται ηλεκτρονικό επίσημο από το έγχαρτο πρωτότυπο.

3. To Πρωτοδικείο Αθηνών θα ενημερώνει σε καθημερινή βάση την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΔΣΑ για τις αποφάσεις που είναι άμεσα διαθέσιμες προς ηλεκτρονική αποστολή στους παραστάντες Δικηγόρους, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό των αποφάσεων, ανά διαδικασία.

4. Ειδικότερα από Παρασκευή 15/5/2020 και ώρα 11:00

Α) Αποφάσεις Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων με ημερομηνίες δημοσίευσης από 3/3/2020 έως και 30/3/2020 και από αριθμό 1490 έως και 2000.

Β) Αποφάσεις Διαδικασίας Αυτοκινήτων με ημερομηνίες δημοσίευσης από 1/3/2020 έως και 15/4/2020 και από αριθμό 585 έως και 1031.

Γ) Δημοσιευμένες Αποφάσεις Διαδικασίας Διατροφών – Γονικής Μέριμνας-Επιμέλειας (δεν συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις που εισήχθησαν στην τακτική Διαδικασία και αφορούν εκτός από τη διατροφή,γον. Μέριμνα,επιμέλεια και αίτημα για Λύση Γάμου, Περιουσιακές Διαφορές Συζύγων κλπ) ημερομηνίες δημοσίευσης από 3/1/2020 έως και 13/5/2020 και από αριθμό 1 έως και 76.

5. Η ροή διάθεσης αντιγράφων των δημοσιευμένων αποφάσεων όλων των διαδικασιών, με τον ως άνω ηλεκτρονικό τρόπο, θα γνωστοποιείται με ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες θα κοινοποιούνται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δημοσιευμένων κατά το διάστημα της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου αποφάσεων, θα είναι προς διάθεση, κατόπιν αίτησης, έως τις 30/5/2020 και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα

6. Ο Δικηγόρος θα ενημερώνεται για την δημοσίευση της απόφασης από το πύλη solon.gov.gr, κατά τη συνήθη διαδικασία.

7. Στη συνέχεια, ο αιτών παραστάς δικηγόρος (όχι ο υπογράφων το εισαγωγικό δικόγραφο), ο οποίος θα επιθυμεί να λάβει ηλεκτρονικό επίσημο της απόφασης, θα συνδέεται στο portal.olomeleia.gr, στην ειδική ενότητα- καρτέλα «Αιτήσεις», όπου υπάρχει φόρμα «Αίτηση για λήψη ηλεκτρονικού επισήμου αντιγράφου δημοσιευμένης απόφασης»

8. Με τη χρήση της εν λόγω φόρμας, ο αιτών παραστάς συνήγορος οφείλει να συμπληρώνει τα εξής πεδία:

1. διαδικασία κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση

2. τον αριθμό της απόφασης

3. τη διεύθυνση email στην οποία θέλει να λάβει το ηλεκτρονικό επίσημο αντίγραφο της απόφασης (η εν λόγω διεύθυνση θα καταχωρείται και στο μητρώο για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Δικηγόρου)

9. Τα λοιπά στοιχεία της αίτησης θα είναι προσυμπληρωμένα:

1. Στοιχεία Αιτούντος (Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, μητρώο κλπ)

2. Στοιχεία του φορέα που απευθύνεται (Πρωτοδικείο Αθηνών)

3. το έτος δημοσίευσης απόφασης (2020)

4. το κείμενο της αίτησης

«Παρακαλώ όπως σταλεί στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώνω, επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο της πιο πάνω αναφερόμενης δικαστικής απόφασης. Δηλώνω ότι παραστάθηκα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω απόφαση. Εξουσιοδοτώ δε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να διαβιβάσει την παρούσα αίτηση αντ’ εμού και για λογαριασμό μου στον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συναινώ στην καταχώρηση του ως άνω email μου ως email επικοινωνίας μου με το Σύλλογο.

Αθήνα, Ημερομηνία […],

Ο/Η Δηλών/ούσα»

10. Σε περίπτωση που ο αιτών Δικηγόρος συμπληρώσει αριθμό απόφασης που δεν εμπεριέχεται σε αυτούς που έχει αναρτήσει το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι είναι διαθέσιμες προς λήψη ηλεκτρονικού επισήμου, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ότι η ως άνω απόφαση δεν είναι έτοιμη προς ηλεκτρονική παραλαβή-αποστολή.

11. Έπειτα από την έγκυρη και ορθή συμπλήρωση της ως άνω αίτησης, ο Δικηγόρος θα καλείται να καταβάλει αυτοματοποιημένα τέλος ΤΑΧΔΙΚ αξίας 2 ευρώ για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση του ηλεκτρονικού αντιγράφου της απόφασης.

12. Μετά την έγκυρη πληρωμή του τέλους ΤΑΧΔΙΚ, παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης της απόδειξης αγοράς ενσήμου / καταβολής του τέλους, στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός απόφασης για το ηλεκτρονικό επίσημο της οποίας καταβλήθηκε το σχετικό τέλος. Η εκτύπωση είναι σημαντική να λαμβάνει χώρα ή να αποθηκεύεται το αρχείο της καταβολής του ενσήμου για μελλοντική εκτύπωση, όπως θα σημειώσουμε κατωτέρω.

13. Ο ίδιος παραστάς Δικηγόρος δεν θα μπορεί να αιτηθεί 2 φορές την ίδια απόφαση (ίδιος αριθμός ίδιας διαδικασίας), αλλά ούτε άλλους τρίτος με εξουσιοδότηση του παραστάντος.

14. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο παραστάς Δικηγόρος θα λαμβάνει με email απευθείας από την αρμόδια γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη, συμβολή, ή άλλως πώς εμπλοκή άλλου φορέα, σε εύλογο χρόνο, το ηλεκτρονικό επίσημο αντίγραφο της απόφασης που αιτήθηκε, θεωρημένο από τον αρμόδιο γραμματέα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού ΕΕ 910/20214 [eIDAS].

Η ως άνω υπηρεσία του portal.olomeleia θα είναι διαθέσιμη από  14/5/2020 και ώρα 11.00

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εκτύπωση του ηλεκτρονικού επισήμου εγγράφου της απόφασης σε έντυπη μορφή, αποτελεί έγχαρτο αντίγραφο εκ του ηλεκτρονικού επισήμου και για κάθε νόμιμη χρήση (π.χ. επίδοση) οφείλει να φέρει θεώρηση του άρθρου 36§2β του Κώδικα περί Δικηγόρων (επικύρωση αντιγράφων) και επισύναψη – ενσωμάτωση στο σχετικό κείμενο της απόδειξης αγοράς ενσήμων, για τη ρητή δήλωση της καταβολής του αναλογούντος ΤΑΧΔΙΚ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

[συνάπτουμε στο εκτυπωμένο αντίγραφο της απόφασης την εκτύπωση απόδειξης αγοράς ενσήμων και στο τέλος του ενιαίου εγγράφου, ενσωματώνουμε τη θεώρηση του άρθρου 36§2β του Κώδικα περί Δικηγόρων (επικύρωση αντιγράφων) και την παραγγελία μας προς επίδοση, αν αυτό απαιτείται.

Ενδεικτικά: «Ακριβές έντυπο / έγχαρτο αντίγραφο, από το στην κατοχή μου επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση, {..} το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να […]

Αθήνα,

…-05-2020

Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος»

Πηγή: lawspot.gr