Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η ιδιωτική ασφάλιση σε όλες τις χώρες έχει ενσωματώσει έναν θεσμικό ρόλο που επιτρέπει στους πολίτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) αφενός να περιορίζουν τις οικονομικές συνέπειες από την επέλευση κινδύνων στην περιουσία τους ή στην υγεία τους και αφετέρου να προγραμματίζουν την μακροχρόνια και συστηματική αποταμίευσή τους με σκοπό να δημιουργούν κεφάλαια για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών (σπουδές, αγορά περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδότηση).

Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών και των διαμεσολαβούντων αυτών (ασφαλιστές) καθώς και τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή της σύμβασης μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας.

Έχοντας διατελέσει επί 6 χρόνια επικεφαλής του νομικού τμήματος της οικονομικής διεύθυνσης της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας, είμαι σε θέση να γνωρίζω το πως προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων (ασφαλισμένοι, πράκτορες, ασφαλιστικές εταιρίες).