Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Airbnb: Οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στις φορολογικές αρχές σχετικά με μισθώσεις ακινήτων δεν αντιβαίνουν στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Με σημερινές του προτάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar, υποστήριξε ότι οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στις φορολογικές αρχές και παρακράτησης φόρου σχετικά με μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb δεν αντιβαίνουν στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η Airbnb Ireland UC και η Airbnb Payments UK Ltd, μέλη του παγκόσμιου ομίλου Airbnb, άσκησαν προσφυγή ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του διευθυντή της φορολογικής διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή νέου φορολογικού καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Με την ιταλική νομοθεσία του 2017, τα έσοδα από τέτοιου είδους συμβόλαια μίσθωσης υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 21% και τα στοιχεία που σχετίζονται με τα εν λόγω συμβόλαια πρέπει να αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές.

Κατά την είσπραξη των ενοικίων, τα πρόσωπα που ασκούν κτηματομεσιτική δραστηριότητα στην Ιταλία – περιλαμβανομένων των μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά -, οφείλουν να αποδίδουν στο Δημόσιο Ταμείο το φόρο που παρακρατείται επί των πληρωμών οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβησή τους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ιταλία) ζήτησε από το ΔΕΕ να ερμηνεύσει διάφορες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εθνική νομοθεσία στους μεσάζοντες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με τις σημερινές του προτάσεις, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί, μεταξύ άλλων, ότι οι υποχρεώσεις συλλογής και κοινοποίησης στοιχείων στις φορολογικές αρχές, καθώς και η υποχρέωση παρακράτησης φόρου δεν αντιβαίνουν στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Αντιθέτως, τονίζει ότι η υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου συνιστά δυσανάλογο περιορισμό στην εν λόγω αρχή.

Δείτε την απόφαση στο curia.

Πηγή: lawspot.gr