Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Cryptos και ξέπλυμα χρήματος: Επέκταση των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν την 1η Δεκεμβρίου σε συμφωνία όσον αφορά την εντολή διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αντικείμενο πρόταση για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Στόχος της επικαιροποίησης είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία.

Στόχος της πρότασης είναι να θεσπιστεί υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών εικονικών περιουσιακών στοιχείων ή κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται.

Αυτό κάνουν σήμερα οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών.

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπίζονται και, εάν χρειάζεται, να εμποδίζονται οι πιθανές ύποπτες συναλλαγές.

Οι τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο στη θέση του εξορθολογίζουν και αποσαφηνίζουν την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως με την εισαγωγή απαιτήσεων για τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών.

Απαιτούν επίσης να συνοδεύεται η μεταφορά κρυπτοστοιχείων από πλήρες σύνολο πληροφοριών σχετικά με τους εντολείς, ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων, το Συμβούλιο επιδιώκει με τη θέση του να συγχρονιστεί η εφαρμογή της πρότασης για τη μεταφορά χρηματικών ποσών με τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA).

Ιστορικό

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος δέσμης νομοθετικών προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2021.

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης πρόταση για τη δημιουργία νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η παρούσα πρόταση ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της ΕΕ με τα βασικά πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης.

Πηγή: lawspot.gr