Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Data Act: Πολιτική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα η επανάσταση του διαδικτύου των πραγμάτων οδηγεί σε εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων και ο προβλεπόμενος όγκος δεδομένων αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικός όγκος βιομηχανικών δεδομένων παραμένει αχρησιμοποίητος, ενώ προσφέρει πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Η πράξη για τα δεδομένα αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας δεδομένων της ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης βιομηχανικών δεδομένων, της βελτιστοποίησης της προσβασιμότητας και της χρήσης τους και της προώθησης μιας ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους.

Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι καρπώνονται τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης.

Συγκεκριμένα, η πράξη για τα δεδομένα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Μέτρα που επιτρέπουν στους χρήστες συνδεδεμένων συσκευών να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται από τις εν λόγω συσκευές και από υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εν λόγω συσκευές. Οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τα εν λόγω δεδομένα με τρίτους, ενισχύοντας τις υπηρεσίες δευτερογενούς αγοράς και την καινοτομία. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές εξακολουθούν να ενθαρρύνονται ώστε να επενδύουν στην παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας, ενώ το εμπορικό απόρρητο τους εξακολουθεί να προστατεύεται.
  • Μέτρα για την παροχή προστασίας από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες που επιβάλλονται μονομερώς. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία των εταιρειών της ΕΕ από άδικες συμφωνίες, η προώθηση δίκαιων διαπραγματεύσεων και η παροχή της δυνατότητας στις ΜΜΕ να συμμετέχουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ψηφιακή αγορά.
  • Μηχανισμούς με τους οποίους οι φορείς του δημόσιου τομέα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, ή κατά την εφαρμογή νομικής εντολής, όταν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα με άλλα μέσα.
  • Νέους κανόνες που παρέχουν στους πελάτες την ελευθερία να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστικού νέφους. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προώθηση του ανταγωνισμού και των επιλογών στην αγορά, ενώ αποτρέπουν παράλληλα τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο. Επιπλέον, η πράξη για τα δεδομένα περιλαμβάνει διασφαλίσεις κατά των παράνομων διαβιβάσεων δεδομένων και εγγυάται ένα πιο δυναμικό και ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων.
  • Μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων διαλειτουργικότητας για την κοινοχρησία και την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση.

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από τους δύο συννομοθέτες. Μόλις εγκριθεί, η πράξη για τα δεδομένα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να εφαρμόζεται 20 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της.

Ιστορικό

Η πράξη για τα δεδομένα συμπληρώνει τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση δεδομένων του Νοεμβρίου 2020, διευκρινίζοντας ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Απορρέει από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ πρωτοπόρο στην εποχή της κοινωνίας μας που βασίζεται στα δεδομένα.

Συλλογικά, οι πρωτοβουλίες αυτές θα δημιουργήσουν μια ενοποιημένη αγορά που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους τομείς. Αυτό θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητές, τις δημόσιες διοικήσεις και την κοινωνία. Θα συμβάλει στη συνεργασία και στην καινοτομία, ενδυναμώνοντας τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους πολίτες μέσω λύσεων που βασίζονται στα δεδομένα.

Πηγή: ec.europa.eu