Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

e-Peitharxika: Πώς θα λειτουργεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με τις “Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τίτλο e-Peitharxika”.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1 Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί ο καθορισμός των υπόχρεων καταχώρισης στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τίτλο «e- Peitharxika» που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.), καθώς και ο καθορισμός των πιστοποιημένων χρηστών της βάσης δεδομένων, των στοιχείων που θα τηρούνται στη βάση δεδομένων, του τρόπου πρόσβασης σε αυτά, του χρόνου τήρησής τους, των τυχόν σταδίων έναρξης λειτουργίας της βάσης δεδομένων, των όρων και προϋποθέσεων συμμόρφωσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία αυτής.

2. Σκοπός της χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων «e-Peitharxika» είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, της πορείας των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες των μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, καθώς και της εξέλιξης των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

Αρμόδιοι για τη συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων αυτών είναι η Ε.Α.Δ. και η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (εφεξής, Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες συντονίζουν κατά λόγο αρμοδιότητας όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και δίκαιης κρίσης.

Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής

Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι φορείς και οι υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους, στο σύνολο των οποίων η Ε.Α.Δ. έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών.

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης εξαιρείται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Άρθρο 3 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-Peitharxika

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων e- Peitharxika ορίζεται ο Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ. Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την επικαιροποίηση, τη συντήρηση και την εξαγωγή στοιχείων από την ανωτέρω βάση δεδομένων, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ.

Άρθρο 4 Υπόχρεοι καταχώρισης

Ως υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων ορίζονται οι ακόλουθοι:

1) Οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της αρμόδιας οργανικής μονάδας Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων για τα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ε.Δ.Ε., τα στοιχεία της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων, τυχόν στοιχεία ποινικής διαδικασίας, διοικητικά μέτρα, καθώς και στοιχεία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για τους υπαλλήλους του φορέα.

2) Οι Γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τις πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

3) Τα στελέχη της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία καταχωρίζουν στοιχεία που αφορούν σε τυχόν μεταβολές των στοιχείων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ιδίως στοιχεία που αφορούν τη σύσταση, τη συγκρότηση και την κατάργηση Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 10 Χρονοδιάγραμμα καταχώρισης στοιχείων

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, ορίζεται η 1η Ιουνίου 2022.

Με την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων καταχωρίζονται αμελλητί τα ακόλουθα στοιχεία: Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ε.Δ.Ε., η εντολή διενέργειας των οποίων εκδόθηκε μετά την 1/1/2022. Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Διοικητικά Συμβούλια), για τις οποίες ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από 1/1/2022. Πειθαρχικές υποθέσεις και αιτήματα γνωμοδότησης για θέση σε αργία που παραπέμφθηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021, είτε παραμένουν εκκρεμείς είτε έχουν εκδικαστεί.

Ειδικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις υποθέσεων που εισήχθησαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021 έως 31/12/2021, η υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης είναι μέχρι την 30η/09/2022.

Πηγή: lawspot.gr