Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

N.4934/2022: Κτηματολόγιο και νέες Υπηρεσίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο [ΦΕΚ Α-100/2022] Ν.4934/2022:

«Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.».

Στο νέο νόμο προβλέπονται: [α] η κατάργηση του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου και η ένταξη των περιοχών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου [β] ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τις διορθώσεις πρώτης εγγραφής, τις καταχωρίσεις στα κτηματολογικά φύλλα αγωγών με αίτημα αυτούσιας απόδοσης πλουτισμού, την καταχώριση κληρονόμων ως δικαιούχων εγγραπτέου δικαιώματός στα κτηματολογικά φύλλα,  [γ] ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, [δ] προβλέπεται η δυνατότητα λύσης συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα και [ε] ορίζεται ρητή ένταξη των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Πηγή: lawnet.gr