Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Συμβουλευτικές συνεδρίες

Συχνότητα

1 συνεδρία / εβδομάδα

Διάρκεια

1 ώρα συνδερία  διαζώσης

Παροχές

10 % έκπτωη σε παρεχόμενες υπηρεσίες

Συχνότητα

2 συνεδρίες / εβδομάδα

Διάρκεια

1 ώρα συνδερία  διαζώσης

Παροχές

20 % έκπτωη σε παρεχόμενες υπηρεσίες